Reglament

El Rogaining és un esport d’orientació en el qual els participants han de desplaçar-se a peu, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima puntuació passant pels controls en un temps màxim i un ordre lliure.

1. PARTICIPANTS

1.1. Els equips estaran formats de dos, tres, quatre o cinc components.
1.2. Categories (Sol a Sol i 6h):

 • HO – Homes Open.
 • DO – Dones Open.
 • XO – Mixtes Open.
 • HV – Homes Veterans, de 40 a 54 anys, tots.
 • DV – Dones Veteranes, de 40 a 54 anys, totes.
 • XV – Mixtes Veterans, de 40 a 54 anys, tots.
 • HSV – Homes Súper Veterans, 55 anys o més, tots.
 • DSV – Dones Súper Veteranes, 55 anys o més, totes.
 • XSV – Mixtes Súper Veterans, 55 anys o més, tots.
 • JJ – Joves de 19 anys o menys, tots.
 • JO – Joves i Sénior, un component de l’equip ha de tenir menys de 18 anys.

 

1.3. Pels equips Júniors, Veterans i Súper Veterans, l’edat la determina el dia de competició.
1.4. Els participants menors de 16 anys han de formar part d’equips que tinguin algun component major de 18 anys.
1.5. Els equips júniors, veterans i superveterans competeixen també en la corresponent categoria absoluta. Però els premis no són acumulatius, és a dir que si una ocupa el podi en categoria absoluta no pujarà al podi en la seva categoria.
1.6. Les categories amb menys de 5 equips quedaran anul·lades i s’inclouran en la superior.

2. EL MAPA

2.1. El mapa és el mateix per a totes les categories i té indicats tots els controls.
2.2. Es tracta d’un mapa específic d’orientació, de lectura simplificada i d’escala 1:20.000 o 1:25.000

3. ELS CONTROLS

3.1. No hi ha recorreguts establerts, cada equip decideix l’ordre de pas pels controls.
3.2. Els controls només es col·locaran en punts del terreny que estan representats al mapa. Els participants han de passar per aquests punts seguint la ruta que ells mateixos hagin escollit.
3.3. Cada control estarà marcat sobre el terreny amb una tela de control que consisteix en tres requadres de 30 x 30 centímetres, col·locats en forma triangular. Cada requadre d’aquests esta dividit de manera diagonal, una meitat de color blanc i l’altra taronja (PMS 165).
3.4. La tela estarà ubicada a l’element indicat al mapa, d’acord amb la descripció del control. Sempre que sigui possible, la tela de control es col·locarà de manera que els participants la vegin només quan arribin al punt de control descrit.
3.5. Hi haurà una quantitat de controls d’entre 30 i 45. A priori, no es podran visitar tots els controls.
3.6. Els controls poden tenir una puntuació diferent (entre 3 i 9 punts), segons la dificultat física i tècnica.
3.7. La puntuació estarà indicada amb el primer dígit de la numeració del control. Aquest codi no serà inferior a 31.
3.8. Guanya l’equip que aconsegueix més punts en el màxim de temps establert.
3.9. Passar-se del temps comporta penalització per cada fracció de retard.
3.10. La penalització per retard sobre l’horari de tancament serà la següent:
– 1 punt per cada 1 minut de retard
– A partir del 30:00 – desqualificació
3.11. Juntament amb el mapa es lliurarà la descripció dels controls. Aquesta defineix la posició del control respecte de l’element que apareix al mapa. Aquesta descripció també es penjarà a la pàgina web de la prova una setmana abans de la disputa de la mateixa.
3.12. Les descripcions dels controls estaran presentats en forma de símbols, d’acord amb les descripcions dels controls de la IOF.
3.13. Els controls estaran disposats de manera que els equips més ràpids no tinguin temps de visitar-los tots.
3.14. La sortida estarà representada al mapa amb un triangle rosa, els controls amb un cercle rosa i l’arribada amb un doble cercle rosa.
3.15. S’inclouran controls de tots els nivells de dificultat pensant en tot tipus de participants, incloses fites de nivell  d’iniciació.
3.16. La distribució de controls obeeixen a criteris d’estratègia i d’elecció d’itineraris.

 4. LA CURSA

4.1. El mapa, amb tots els controls i la seva puntuació dibuixada, es lliurarà als participants entre 30 i 15 minuts abans de la sortida, i únicament dins del parc tancat.
4.2. Els participants han de respectar les propietats públiques i privades. Està prohibit fumar durant la cursa.
4.3. Està prohibit utilitzar qualsevol mitjà de transport.
4.4. Tots els membres de l’equip han de mantenir agrupats, separats com a màxim 20 metres de distància entre si.
4.5. El cronometratge es farà amb el sistema SportIdent. S’ha de portar una targeta SportIdent per persona. Cada targeta anirà fixada al canell del corredor amb un sistema irrompible (pulsera) cedida per l’organització. Per obtenir la puntuació, tots els membres de l’equip han de passar junts per cada control i validar el seu pas a totes les bases de control.
4.6. El corredor és l’únic responsable de validar correctament el seu pas per un control, mitjançant la comprovació del funcionament del dispositiu sonor i visual de la base. Aquells participants que perdin la seva targeta de control o trenquin el sistema de fixació inviolable seran desqualificades.
4.7. En cas d’empat a punts, guanya l’equip amb menys temps.
4.8. El mal temps no serà un obstacle per a la realització de la prova, encara que l’organització la podrà modificar o suspendre de forma parcial o total els controls per la seguretat dels participants.
4.9. Els equips no podran rebre ajuda externa, ni de la resta d’equips, exceptuant els casos de lesió o perill manifest.
4.10. Material Obligatori:
Només per a la prova de sol a sol i de les 6 hores. Els participants de la prova de 3 hores no tenen obligatorietat de portar el material, però és més que recomenable.

Per participant:

 • Motxilla
 • Jaqueta impermeable o tallavents
 • Manta d’emergència
 • Mapa entregat per l’organització
 • Targeta SportIdent (es pot llogar al formalitzar la inscripció)
 • Xiulet
 • Bidó o bossa d’aigua amb un mínim de 500 ml
 • Menjar i provisions d’emergència
 • Brúixola

Per equip:

 • Farmaciola de socors
 • Mobil amb bateria carregada

4.12. Material Recomanat:

 • Retolador permanent i/o subratllador

4.13. Material Prohibit:

 • GPS
 • Altímetre
 • Podòmetre

4.14. Tots els participants han de complir estrictament les regles establertes per l’organització sobre protecció del medi ambient i qualsevol altra instrucció relacionada.
4.15. Les zones situades fora dels límits o perilloses, les carreteres i zones prohibides i les línies que no es poden creuar estaran degudament marcades al mapa. Les persones competidores. Els participants no podran accedir, seguir o creuar aquestes zones, carreteres o límits.
4.16. Totes les carreteres, punts d’encreuament i zones de pas obligatoris estaran marcades clarament al mapa i el terreny. Els participants han de seguir la distància completa de qualsevol secció marcada del seu recorregut.
4.17. Hi haurà avituallaments naturals (fonts) degudament senyalitzats al mapa.

5. RECLAMACIONS

5.1. Es constituirà un jurat tècnic, format per tres membres majors d’edat. Tots ells hauran de pertànyer a clubs diferents. Les decisions del jurat tècnic es prendran per majoria simple.
5.2. Les funcions del jurat tècnic són resoldre qualsevol dubte, reclamació o inconvenient que pugui sorgir durant la carrera.
5.3. El jurat tècnic tindrà la potestat d’anul·lar una o més categories si s’aprecia irregularitats que desvirtuen clarament la competició. Actuarà sempre sota la reclamació d’algun participant o organitzador. El jurat tècnic també pot actuar d’ofici.
5.4. Només els participants o organitzadors poden presentar reclamacions.
5.5. Si la reclamació afecta a algun dels participants que formen part del jurat, es designarà un altre participant com a substitut.
5.6. Qualsevol reclamació sobre aspectes de la cursa, cal fer-la primerament per escrit al jurat tècnic i abans de la proclamació dels guanyadors. El jurat tècnic la resoldrà, i en cas de no estar d’acord amb aquesta decisió, el participant podrà recórrer per escrit durant les 24 hores següents a la finalització de la competició davant el Comitè de Competició.
5.7. L’organització complirà les decisions del jurat, com readmetre un participant que ha estat desqualificat per l’organització, desqualificar un participant acceptat per l’organització, anul·lar els resultats d’una categoria prèviament aprovats pel organització o aprovar uns resultats que l’organització havia declarat invàlids.

6. MOTIUS DE DESQUALIFICACIÓ

6.1. Disgregació d’un equip, és a dir, els equips sempre han de romandre tots junts i no separar-se més de 20 metres de la resta de l’equip, especialment en marcar el control.
6.2. Si un component de l’equip es retira, tot l’equip queda eliminat. La resta pot seguir en la prova, però fora de competició.
6.3. No portar algun element del material obligatori.
6.4. Abandonar part de l’equipament o llençar deixalles durant la prova.
6.5. Utilitzar material prohibit: GPS, altímetre, podòmetre. Ajudes diferents del mapa i la brúixola. Utilitzar calculadora, ordinador o telèfons mòbils per calcular el millor recorregut.
6.6. No prestar auxili a un altre equip que demani ajuda.
6.7. Tenir una actitud negativa o poc respectuosa, cap a la natura, les propietats privades, la resta d’equips, o els membres de l’organització.
6.8. Doblegar, tallar o manipular el dorsal.
6.9 Accedir, seguir o creuar una zona prohibida marcada al mapa.

7. JOC NET

7.1. Totes les persones que participin en aquesta prova s’han de comportar amb esportivitat i honestedat. Hauran de demostrar una actitud esportiva i un esperit amistós. Els participants hauran de mostrar respecte cap a la resta de competidors, cap a les persones representants de l’organització, cap al personal dels mitjans de comunicació, cap al públic i cap als habitants de la zona de competició. Sobre el terreny, els participants hauran de ser tan silenciosos com sigui possible.
7.2. Excepte en cas d’accident, està prohibit rebre assistència d’altres competidors o proporcionar assistència a altres persones durant la competició. Ajudar als participants lesionats és obligatori per a tothom.
7.3. El dopatge està prohibit. La normativa Antidopatge del CSE s’han de tenir en consideració.
7.4. Totes les persones representants de l’organització i d’altres organismes mantindran en secret la zona i el terreny de competició abans de la seva publicació oficial. També es mantindrà en secret qualsevol informació sobre els controls.
7.5. Excepte per autorització expressa de l’organització, està totalment prohibit qualsevol intent de visitar el terreny de competició o d’entrenar-hi des de la publicació d’aquest Reglament fins a la disputa de la prova.
7.6. El comitè de competició o l’organització podran excloure de la competició qualsevol persona que estigui tan familiaritzada amb el terreny o el mapa que aquest fet li suposi un avantatge sobre la resta de competidors.
7.7. Un cop hagin creuat la línia d’arribada, els participants no podran tornar a entrar al terreny de competició sense l’autorització de l’organització.
7.8. Qualsevol participant que es vulgui retirar ho ha de comunicar immediatament a la zona d’arribada, lliurar el seu mapa i descarregar la seva targeta de control. Aquesta persona retirada no podrà influir en la competició de cap manera ni ajudar a altres competidors.
7.9. Qualsevol participant que infringeixi una regla o que es beneficiï de la infracció d’una regla serà desqualificada.
7.10. Totes aquelles persones no competidores que infringeixin una regla podran rebre accions disciplinàries.
7.11. L’organització pot invalidar la competició si en algun moment es produeixen circumstàncies que fan que la competició resulti antiesportiva o perillosa pels participants.