Reglament

Reglament

ART 1. Organització i proves

1.1 L’Associació Esportiva La Nova Fita és l’organitzadora de la Fia Trail.

1.2 La Fia Trail és un esdeveniment que es regeix pel present reglament.

1.3 La prova tindrà una distància de 16 km

ART 2. Recorregut i controls

2.1 Els recorreguts transcorren per camins, pistes i senders de l’Alt Berguedà.

2.2 Cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud, dificultat i exigència física de la prova en què participa. L’organització demana de portar un mínim de material obligatori i de seguretat.

2.3 Els recorreguts estaran marcats per l’organització amb cartells, banderoles, cinta plàstica i pintura efímera a terra, que estaran ubicats segons la necessitat de marcatge de cada tram. És responsabilitat de cada participant localitzar la senyalització i seguir-la.

2.4 Serà obligatori seguir l’itinerari marcat. El corredor que escurci o retalli l’itinerari marcat serà desqualificat.

2.5 L’organització podrà establir al llarg del recorregut controls sorpresa.

2.6 S’establiran uns límits horaris de pas que es faran públics amb antelació a través del web oficial. Aquells corredors que els sobrepassin no podran seguir en cursa i hauran de seguir les instruccions dels responsables del control per arribar a meta. L’organització es reserva el dret de variar els límits horaris.

2.7 Els participants no poden preguntar al personal de l’organització per qüestions relatives al reglament.

2.8 L’organització podrà realitzar les modificacions que consideri necessàries en el recorregut, fins i tot la suspensió de la prova, si les condicions climatològiques així ho aconsellen, o per altres causes de força major alienes a la seva voluntat. En aquest cas i una vegada efectuada la sortida, els drets d’inscripció no seran retornats.

2.9 Si calgués fer canvis en el recorregut la decisió s’anunciarà durant la setmana anterior a la prova a través de xarxes socials i la web oficial de la prova.

2.10 Si calgués interrompre i suspendre la prova en un punt del recorregut, la classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció.

2.11 Si fos necessari suspendre la prova abans de la data prevista i amb una antelació de més de 7 dies respecte a la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la inscripció. El percentatge d’aquest import variarà en funció de la data de la suspensió i per tant de les despeses ja realitzades. En el cas que aquesta anul·lació passi durant els 7 dies anteriors a la sortida de la prova i per causes alienes a l’organització no es contemplarà cap reemborsament.

 

ART 3. Avituallaments

3.1 L’organització disposarà d’una sèrie de punts d’avituallament, amb begudes i aliments que els corredors hauran de consumir en el mateix lloc. Els avituallaments de cada cursa es publicaran a la web oficial.

3.2 No es facilitaran gots en els punts d’avituallament. Cada corredor haurà de portar i utilitzar el seu propi got per consumir les begudes.

3.3 En els avituallaments es podran omplir els bidons o bosses d’hidratació d’aigua. La resta de begudes haurien de consumir in situ usant el propi got.

3.4 Està permès rebre ajuda externa als avituallaments.

3.5 Cada corredor haurà de marcar de manera llegible el seu número de dorsal, amb retolador indeleble, en els embolcalls de barretes, gels, bosses de menjar, etc. És obligació de cada corredor portar les seves deixalles fins als punts d’avituallament o la meta, per dipositar-los en aquests punts en els contenidors preparats per a això. El corredor que no els dipositi o els tiri en una zona no preparada, serà desqualificat.

 

ART 4. Material

Els participants han de ser conscients que la climatologia pot ser imprevisible i que les curses passen per zones de muntanya, per la qual cosa s’aconsella tenir en compte el material recomanat.

4.1 Material per a cada participant de la Fia Trail:

Material OBLIGATORI

– Dorsal (cedit per l’organització)

– Got o bidó per a l’avituallament

Material RECOMANAT

– Manta tèrmica

– GPS amb el track de la cursa

4.2 Si cal, l’organització podrà afegir nou material obligatori a la llista. El canvi serà notificat als participants amb antelació suficient a la web oficial de la cursa o per correu electrònic.

 

ART 5. Seguretat i abandonaments

5.1 Al llarg del recorregut hi haurà personal de l’organització convenientment identificat que vetllarà per la seguretat dels corredors. És obligatori seguir les indicacions d’aquest personal.

5.2 Es disposarà de personal mèdic i ambulància.

5.3 En cas d’abandonament cal comunicar-ho obligatòriament al més aviat possible al personal de l’organització, ja sigui per mitjà d’un control o posant-se en contacte amb l’organització a través del número de telèfon que apareix al dorsal.

5.4 Llevat de cas d’accident o lesió, el corredor que abandoni haurà de dirigir-se pels seus mitjans fins al punt de control o avituallament més proper i comunica-ho.

5.5 El corredor retirat haurà de lliurar el sistema de cronometratge. A partir d’aquest moment el participant quedarà fora de cursa i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de la seva retirada.

5.6 En cas de necessitat d’evacuació per accident o lesió que impedeixi l’aproximació a peu a un dels punts de control o avituallament, s’haurà d’avisar l’organització per activar l’operatiu de rescat.

5.7 L’organització podrà retirar de cursa, sota el seu criteri, els participants que tinguin problemes físics evidents (vòmits, diarrees, desorientació, desmais …) que puguin posar en perill la seva salut.

5.8 Els participants estan obligats a prestar auxili als accidentats o a aquells que ho requereixin. Els corredors que incompleixin aquesta obligació seran desqualificats.

5.9 Un equip escombra de l’organització farà el recorregut tancant la cursa.

 

ART 6. Condicions de participació

6.1 La prova està oberta a tots els esportistes amb edat mínima de 18 anys complerts el dia de la prova, i als menors d’edat amb autorització de tutors. Els menors de 13 anys, a més, hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable.

6.2 En inscriure’s, tot participant coneix i accepta sense reserves el present reglament.

6.3 Els corredors, pel fet d’inscriure’s, confirmen estar plenament informats de la prova i són conscients de la longitud, dificultat i exigència física de la mateixa, confirmen disposar dels coneixements, experiència, material i dels nivells físics i psicològics necessaris per poder suportar i superar possibles problemes relacionats amb les exigències d’una prova com aquesta.

6.4 Està prohibit participar amb gossos.

6.5 L’organització es reserva el dret d’excloure de la prova a aquells la conducta dels quals dificulti o interfereixi el bon desenvolupament de la cursa.

 

ART 7. Categories

7.1 Les categories per les proves competitives són les següents (anys complerts el dia de la prova):

AH – Absolut Homes (els tres primers classificats de la cursa)

AF – Absolut Dones (les tres primeres classificades de la cursa)

SH – Sènior Homes: de 22 a 39 anys

SD – Sènior Dones: de 22 a 39 anys

VH – Veterà Homes: a partir de 40 anys

VF – Veterana Dones: a partir de 40 anys

JH – Júnior Homes: 18 a 21 anys

JF – Júnior Dones: 18 a 21 anys

 

7.2 L’organització podrà fer desaparèixer una categoria si hi ha menys de cinc inscrits.

ART 8. Inscripcions i assegurança

8.1 Les inscripcions i el pagament es faran per internet seguint les indicacions del formulari d’inscripció, a més de les inscripcions presencials el mateix dia de la prova segons disponibilitat de dorsals. El dorsal és personal i intransferible.

8.2   Tots els participants al inscriure’s contracten una llicència de dia amb l’assegurança proporcionada per l’organització.

8.3 Canvi de dorsal

Els inscrits podran cedir el seu dorsal a un altre corredor. El cost del canvi està especificat a la web oficial, on hi haurà una opció per poder començar el procés de canvi.

Aquests canvis es podran fer fins al 19 de juny de 2020, inclòs.

8.4 Política de cancel·lació:

Es podrà cancel·lar la inscripció fins al 13 de juny del 2020. Si es fa abans del 15 de maig, es podrà recuperar el 80% de la quota d’inscripció menys les despeses de gestió del banc. A partir d’aquest dia i fins al 13 de juny hi haurà un retorn econòmic del 50% del total ingressat, menys les despeses de gestió del banc.

A partir del 13 de juny no s’acceptarà cap cancel·lació, sigui quin sigui el motiu de la baixa, excepte si s’ha contractat l’assegurança de cancel·lació (5 € / inscripció) que permetrà un retorn total de la inscripció (menys les despeses bancàries) fins a 3 dies abans de l’inici de la prova (23 de juny). A partir del 24 de juny no es farà cap retorn.

 

8.5 Inscrits organització

L’organització es reserva un nombre de dorsals, dels quals disposarà segons les seves necessitats.

 

ART 9. Recollida de dorsals

9.1 Per formalitzar la inscripció el dia de recollida de dorsals, els participants hauran de presentar el DNI, passaport o document equivalent.

9.2 En el moment de recollir el dorsal a cada participant se li entregarà un xip SportIdent, imprescindible per al sistema de cronometratge. Cada participant haurà de signar una clàusula d’ús del xip que el compromet a tornar a l’organització el xip un cop finalitzada la prova (o en cas d’abandonament, en el moment que es retiri), assumint el pagament de 20 € a l’organització en cas de pèrdua o que el xip hagi patit un dany irreparable que l’inutilitzi.

 

ART 10. Control de sortida

10.1 És obligatori passar pel control de sortida abans d’entrar al parc tancat. En aquest control s’efectuarà una verificació de dorsal i del xip de cronometratge entregat amb el dorsal. No passar pel control de sortida significa la desqualificació de la cursa. Els participants que no portin el dorsal i/o el xip SportIdent, no podran prendre la sortida.

 

ART 11. Desqualificacions

– No passar pel control de sortida

– Retallar el recorregut i transitar fora de camins

– Utilitzar algun mitjà de transport

– No prestar ajuda a altres corredors que demanin auxili

– Infraccions contra el medi ambient

– Desobeir ordres de l’organització, dels controladors, responsables d’avituallament, metges o infermers

– Conducta antiesportiva cap a altres participants o cap a l’organització

– Superar el límit horari d’un control de pas

 

ART 12. Penalitzacions

– Llençar residus, deixalles o embolcalls en zones no habilitades: 1 h

– Rebre ajuda externa fora dels avituallaments: 1 h

 

ART 13. Classificacions i trofeus

13.1 S’atorgaran trofeus als tres primers classificats de cada categoria establerta, així com a la general absoluta, tant masculina com femenina de cadascuna de les proves competitives.

13.2 Serà imprescindible estar present en el lliurament de trofeus per recollir el trofeu. La no presència a l’acte s’entendrà com a renúncia als trofeus o premis aconseguits.

 

ART 14. Reclamacions

14.1 Les reclamacions s’han de presentar per escrit a l’organització, fent constar, com a mínim:

  • Dades del reclamant: nom de la persona que la realitza, DNI, a qui representa.
  • Dades de l’esportista o esportistes afectats, i els seus números de dorsal.
  • Fets que s’al·leguen.

 

14.2 Es podran presentar reclamacions referents al desenvolupament de la prova des del moment de l’arribada fins a 1 hora abans del tancament de meta.

14.3 El jurat de la prova encarregat de resoldre les reclamacions estarà format pel director de la prova i el responsable de meta.

14.4 Les reclamacions contra les decisions del jurat s’hauran de presentar mitjançant escrit dirigit a La Nova Fita, en un termini màxim de 7 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de les classificacions.

 

ART 15. Drets d’imatge

15.1 L’organització es reserva el dret sobre la imatge de la prova en exclusivitat, així com el dret de l’explotació de les imatges, fotografies i vídeo de la prova.

15.2 L’organització podrà fer ús d’aquest material gràfic en anuncis, notes de premsa o qualsevol altre propòsit de promoció de la prova, ja sigui amb motiu de la prova, com d’altres esdeveniments de La Nova Fita.

15.3 Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de l’organització.

 

ART 16. Protecció de dades

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, les dades personals recollides formaran part d’una base de dades inclosa en un fitxer titularitat de La Nova Fita. Aquestes dades seran tractades amb les següents finalitats:

– Gestionar les dades relatives dels inscrits, dades necessàries per a l’organització, realització i publicació dels resultats de la prova esportiva.

– Informar sobre noves activitats, esdeveniments i serveis que realitzi La Nova Fita.

– La Nova Fita pot compartir les dades d’inscripció de la prova amb les entitats i marques col·laboradores.

– Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a l’adreça lanovafita@lanovafita.com

La Nova Fita adapta la seva política de privacitat i es sotmet a la legislació catalana i europea. Podeu consultar tota la política de privacitat i de protecció de dades a la pàgina http://www.lanovafita.com/ca/

 

ART 17. Acceptació i responsabilitat

17.1 Els participants ho fan sota la seva responsabilitat. Sobre ells recau la decisió de la sortida i realització d’aquesta prova. Els participants han de tenir experiència en proves de muntanya, sent responsabilitat seva els problemes que puguin sorgir en el desenvolupament de la prova per ignorar-lo.

17.2 L’organització declina tota responsabilitat en cas d’accident o negligència del corredor, així com de la pèrdua o trencament dels objectes personals de cada participant. Cada corredor serà responsable de tot perjudici o lesió que pugui causar-se a si mateix o a tercers, exonerant a l’organització i a La Nova Fita de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o lesió.

17.3 Els corredors, pel fet d’inscriure, accepten les condicions establertes en el present reglament. Qualsevol circumstància no prevista en aquest reglament la resoldrà el jurat de la cursa.

17.4 Els participants hauran de signar els documents que es requereixi per evidenciar més clarament qualsevol apartat del reglament.

17.5 El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització. El fet de realitzar la inscripció mostra la conformitat del participant amb aquest reglament.