Reglament

El Rogaine MTBO és un esport de navegació per corriols camins i pistes en el que els participants han de desplaçar-se amb bicicleta, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima puntuació passant pels controls en un temps màxim i un ordre lliure.

1. PARTICIPANTS

1.1. Es pot participar de forma individual o en equip. Els equips estaran formats de dos, tres, quatre o cinc components.
1.2. Categories:

Individual:
· Sèniors homes i dones (HSInd,DSInd). Categoria oberta d’edat.

· Veterans homes i dones (HVInd,DVInd).Majors de 40 anys.

Equips:
· Equips joves (JJ): Tots els membres de l’equip entre 15 i 19 anys.

· Equips sèniors homes, dones i mixtes (HS,DS,XS). Categoria oberta d’edat.

· Equips veterans homes, dones i mixtes (HV,DV,XV).Tots els membres de l’equip entre 40 i 54 anys..

· Equips Superveterans homes, dones i mixtes (HSV, DSV, XSV). Tots els membres de l’equip amb més de 55 anys.

· Equips joves-séniors (JO). Equips formats per com a mínim un jove de menys de 18 anys.

1.3. Pels equips Júniors , Veterans i Super veterans, l’edat la determina el dia de competició.
1.4. Els participants menors de 16 anys han de formar part d’equips que tinguin algun component major de 18 anys.

1.5. Els equips júniors, veterans i superveterans competeixen també en la corresponent categoria absoluta. Però els premis no són acumulatius, és a dir que si una ocupa el podi en categoria absoluta no pujarà al podi en la seva categoria.
1.6. Les categories amb menys de 5 equips quedaran anul·lades i s’inclouran en la immediatament superior.

2. EL MAPA

2.1. El mapa és el mateix per a totes les categories i té indicats tots els controls.

2.2. Mapa específic de MTBO, de lectura simplificada i d’escales 1:20.000 ó 1:25.000.

2.3. El dia de la competició, l’ús de qualsevol mapa de la zona de la competició per part de les persones competidores o dels representants d’equips estarà prohibit fins que l’organització ho autoritzi.

3. ELS CONTROLS

3.1. No hi ha recorreguts establerts, cada equip decideix l’ordre de pas pels controls.

3.2. Els controls poden tenir una puntuació diferent (entre 3 i 9 punts), segons la dificultat física i tècnica.

3.3. La puntuació estarà indicada amb el primer dígit de la numeració del control.

3.4. Guanya l’equip que aconsegueix més punts en un màxim de temps establert. Passar-se del temps comporta penalització per cada fracció de retard.

3.5. La penalització per retard sobre l’horari de tancament serà la següent:

Fins 00:04:59 – 5 punts
de 00:05:00 a 00:09:59 – 10 punts
de 00:10:00 a 00:14:59 – 20 punts
de 00:15:00 a 00:19:59 – 30 punts
de 00:20:00 a 00:24:59 – 40 punts
de 00:25:00 a 00:29:59 – 50 punts
més de 00:30:00 – desqualificació.

 

4. LA CURSA

4.1. Una vegada es lliurin els mapes, els participants disposaran de 15 minuts abans de la sortida per planificar les seves estratègies.

4.2. Les persones competidores han de respectar les propietats públiques i privades.

4.3. Està prohibit utilitzar qualsevol mitja de transport motoritzat.

4.4. Tots els membres de l’equip han de mantenir-se agrupats, separats com a màxim 20 metres de distància entre si.

4.5. El cronometratge es farà amb el sistema SportIdent. S’haurà de portar una targeta per persona. Cada targeta anirà fixada al canell del corredor amb un sistema inviolable.

Per obtenir la puntuació, tots els membres de l’equip han de passar junts per cada control i validar el seu pas a les bases de control.

4.6. La persona competidora és l’únic responsable de validar correctament el seu pas per un control, mitjançant la comprovació del funcionament del dispositiu sonor i visual de la base. Aquelles persones competidores que perdin la seva targeta de control o trenquin el sistema de fixació inviolable seran desqualificades implicant també la desqualificació de l’equip sencer.

4.7. En cas d’empat a punts, guanya l’equip amb menor temps.

4.8. A l’arribar a meta, cal esperar a l’últim component de l’equip per a marcar en el control de meta.

4.9. El mal temps no serà un obstacle per a la realització de la prova, encara que l’organització la podrà modificar o suspendre de forma parcial o total els controls per la seguretat dels participants.

4.10. Els equips no podran rebre ajuda externa, ni de la resta d’equips, exceptuant els casos de lesió o perill manifest.

4.11. Material

Material obligatori:

– telèfon mòbil

Material recomanat:

Per participant:

–  jaqueta impermeable.

–  brúixola

–  manta d’emergència.

–  xiulet.

–  menjars i provisions d’emergència.

–  bidó o camelbak.

–  motxilla

5. RECLAMACIONS

5.1. Es constituirà un jurat tècnic  format per tres membres majors d’edat. Les decisions del jurat tècnic es prendran per majoria simple.

5.2. Les funcions del jurat tècnic són resoldre qualsevol dubte, reclamació o inconvenient que pugui sorgir durant la cursa.

5.3. El jurat tècnic tindrà la potestat d’anul·lar una o més categories si hi aprecia irregularitats que desvirtuen clarament la competició. Actuarà sempre sota la reclamació d’alguna persona competidora o organitzadora. El jurat tècnic també pot actuar d’ofici.

5.4. Només les persones competidores o organitzadores poden presentar reclamacions.

5.5. Si la reclamació afecta a alguna de les persones competidores que formen part del jurat, se’n designarà una altra persona competidora com a substitut.

5.6. Qualsevol reclamació sobre aspectes de la cursa, cal fer-la primerament per escrit al jurat tècnic abans de la proclamació dels guanyadors.

5.7. Motius de desqualificació o penalització:

A. Si un component de l’equip es retira, tot l’equip queda eliminat. La resta pot seguir en la prova, però fora de competició.

B. No dur algun element del material obligatori.

C. Abandonar part de l’equipament o llençar deixalles durant la cursa.

D. Utilitzar material prohibit: GPS, altímetre. Ajudes diferents del mapa i la brúixola.

E. No prestar auxili a altre equip que demani ajuda.

F. Tenir una actitud negativa o poc respectuosa, cap a la naturalesa, les propietats privades, la resta d’equips, o els membres de l’organització.

6. ALTRES

6.1. Aquestes regles i qualsevol altra regulació addicional seran vinculants per a totes les persones competidores, representants d’equips i altres persones vinculades amb l’organització o que estiguin en contacte amb les persones competidores.

6.2. El joc net esportiu serà el principi rector per a la interpretació d’aquestes regles, tant per part de competidors com de l’organització i del jurat.

7. JOC NET

7.1. Totes les persones que participin en una prova de Rogaining s’hauran de comportar amb esportivitat i honestedat. Hauran de demostrar una actitud esportiva i un esperit amistós. Les persones competidores hauran de mostrar respecte vers la resta de persones competidores, vers les persones representants de l’organització, vers el personal dels medis de comunicació, vers el públic i vers els habitants de la zona de competició. Sobre el terreny, les persones competidores hauran de ser tan silencioses com sigui possible.

7.2. Excepte en cas d’accident, està prohibit rebre assistència d’altres persones competidores o proporcionar assistència a d’altres persones durant la competició. Ajudar les persones competidores lesionades és obligatori per a totes les persones participants.

7.3. El dopatge està prohibit. Les Regles Antidopatge del CSE han de ser tingudes en consideració.

7.4. El comitè de competició o l’organització podran excloure de la competició qualsevol persona que estigui tan familiaritzada amb el terreny o el mapa que aquest fet li suposi un avantatge sobre la resta de persones competidores.

7.5. Les persones representats d’equips, les persones competidores, els representants dels mitjans de comunicació i el públic en general s’hauran de quedar a les zones assignades per l’organització.

7.6. Un cop hagi creuat la línia d’arribada, un competidor/a no podrà tornar a entrar al terreny de competició sense l’autorització de l’organització.

7.7. Qualsevol persona competidora que es vulgui retirar ho haurà de comunicar immediatament a la zona d’arribada, lliurar el seu mapa i descarregar la seva targeta de control. Aquesta persona retirada no podrà influir en la competició de cap manera ni ajudar d’altres persones competidores.

7.8. Qualsevol persona competidora que infringeixi una regla o que es beneficiï de la infracció d’una regla serà desqualificada

7.9. Totes aquelles persones no competidores que infringeixin una regla podran rebre accions disciplinàries.

7.10. L’organització haurà d’invalidar la competició si en algun moment es produeixen circumstàncies que fan que la competició resulti antiesportiva o perillosa per a les persones competidores.

7.11 En el cas de desaparició d’una fita o control, una fotografia del lloc on era aquest control validarà el pas pel mateix.

Serà el jurat tècnic anomenat qui decidirà si aquest control s’anul·la o no i/o en quines condicions afectarà a tots els participants.